Oświadczenia www.edukacjaztreflikami.pl

  1. Instytucja zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jej nazwy, nazwy grupy oraz imienia opiekuna grupy w Instytucji poprzez publikację na stronie internetowej w domenie edukacjaztreflikami.pl
  2. Instytucja zobowiązuje się do utrwalania w postaci zdjęć wydarzeń zorganizowanych w ramach wykonania Zadania Konkursowego.
  3. Instytucja w szczególności zobowiązana jest zapewnić, że wszyscy występujący na przesłanych Organizatorowi zdjęciach wyrazili zgody na uczestnictwo w Konkursie. W przypadku osób małoletnich zgoda dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych.
  4. Instytucja zobowiązane jest zapewnić, że opiekun grupy oraz inni Nauczyciele zgłoszeni do realizowania Konkursowego Programu Edukacyjnego, których dane zostały wskazane powyżej wyrazili zgodę na ujawnienie imienia i nazwiska Organizatorowi w celu ich publikacji na stronie internetowej Konkursu.
  5. Instytucja zobowiązuje się przekazać opiekunowi grupy kopię Regulaminu lub co najmniej informacje z Rozdziału: Dane osobowe.
  6. Uczestnik zobowiązuje się do pozyskania wymaganych prawem zgód, w tym zgody opiekunów prawnych na udostępnianie wizerunku dziecka, upoważniających do udostępnienia zdjęć i filmów Organizatorowi, umieszczenia przez Organizatora zdjęć na stronie internetowej Konkursu, a także do ich użycia przez Organizatora w celach marketingowych.
  7. Instytucja oświadcza, iż ponosi odpowiedzialność za przebieg i organizacje zajęć.
  8. Instytucja zobowiązuje się spełnić wszelkie wymogi informacyjne wobec osób uczestniczących w Konkursie.
  9. W przypadku ewentualnych roszczeń Instytucja ponosi wyłączną odpowiedzialność i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód wynikających z niezgodności ze stanem rzeczywistym powyższych oświadczeń.