Regulamin Konkursowego Programu Edukacyjnego www.edukacjaztreflikami.pl

§ 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie „Konkursowy program edukacyjny” (dalej: „Konkurs” lub „Akcja konkursowa”) oraz warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu (dalej zwany „Regulaminem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest TREFL Spółka Akcyjna z siedzibą w 81-731 Sopot, ul. Plac Dwóch Miast 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000036560, NIP 585-13-57-118, REGON 191928047, BDO 000004494, kapitał zakładowy 25.812.800 zł, wpłacony w całości(dalej zwana „Organizatorem”).
 3. Organizator przeprowadza Konkurs  w serwisie edukacjaztreflikami.pl ( dalej „Serwis”).
 4. Konkurs trwać będzie od 15 lutego 2021 do 30 czerwca 2021 r. Konkurs jest wieloetapowy i składa się z następujących etapów:
  a. Etap pierwszy Konkursu przeprowadzany od 15 lutego 2021 do 15 marca 2021r. Nagrody zostaną wysłane w terminie do 31 marca 2021 r. 
  b. Etap drugi Konkursu przeprowadzany od 16 marca 2021 do 15 kwietnia 2021 r. Nagrody zostaną wysłane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
  c. Etap trzeci Konkursu przeprowadzany od 16 kwietnia 2021 do 15 maja 2021r.  Nagrody zostaną wysłane do 31 maja 2021 r.
 5. Zgłoszenia do wzięcia udziału w Konkursie przyjmowane są  od 1 stycznia 2021 roku do 14 lutego 2021 r.
 6. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Wyrażenie stosownych zgód wymaganych postanowieniami Regulaminu jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.
 7. Celem Konkursu jest udoskonalanie i usprawnianie procesu dydaktycznego oraz wszechstronny rozwój dzieci, a także promowanie serialu animowanego „Rodzina Treflików” i produktów z nim związanych. Przedszkola, żłobki i kluby dziecięce powinny rozwijać kreatywność dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań oraz integrować poprzez wspólną zabawę i naukę.
 8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r.
 9. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w tym w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwana „Komisja Konkursową”), w której w skład wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 2. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Do udziału w Konkursie może przystąpić przedszkole, żłobek lub klub dziecięcy, który spełni następujące warunki:
  a. Prawidłowo wypełni i prześle za pomocą Serwisu Formularz rejestracji (dalej: „Formularz”) stanowiący załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu, w tym poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola złoży wskazane w nim oświadczenia.
  b. Zaakceptuje Regulamin konkursowy i regulamin Serwisu.
 2. Przez Instytucje rozumie się prawidłowo zgłoszoną grupę przedszkolną, grupę żłobkową lub klub dziecięcy (dalej: „Uczestnik” lub „Instytucja”). Przez klub dziecięcy rozumie się formę organizacji opieki określoną w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 3. Zgłoszenia do udziału w Konkursie dokonuje Dyrektor danej placówki ( dalej: „Dyrektor”) albo inna wskazana przez niego osoba, która jest upoważniona do reprezentowania Instytucji.
 4. Do udziału w Konkursie Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić kilka grup przedszkolnych, żłobkowych lub klubów dziecięcych, z tym, że dla każdej grupy należy osobno wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy.
 5. Podanie adresu e-mail wyklucza ponowne podanie tego samego adresu e-mail przy zgłaszaniu kolejnej grupy przedszkolnej, żłobkowej lub grupy klubu dziecięcego.
 6. Uczestnikiem nie może być pracownik ani członek organu Organizatora oraz członkowie rodzin wymienionych osób.
 7. Organizator zastrzega, że liczba wszystkich zgłoszonych Instytucji nie może przekroczyć 100. W przypadku zgłoszenia się większej ilości Instytucji o zakwalifikowaniu się do Akcji konkursowej decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. W przypadku rezygnacji z udziału zakwalifikowanej do Akcji Konkursowej Instytucji Organizator poinformuje pierwszą Instytucje na liście rezerwowej o możliwości przystąpienia do Akcji, przy czym przystąpienie do udziału w Akcji konkursowej z listy rezerwowej możliwe jest do zakończenia pierwszego etapu Konkursu.
 9. Przystąpienie przez Instytucję do Konkursu jest równoznaczne:
  a) ze złożeniem przez Instytucje oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptacji jego postanowień;
  b) z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Organizatora korespondencji elektronicznej na adres mailowy podany przez Instytucję, w celach związanych przedmiotowo z Konkursem.

§ 3. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs jest trzyetapowy. Każdy z etapów wymaga wykonania określonych poniżej zadań ( dalej: „Zadania konkursowe”):
  1. Zadanie konkursowe pierwszego etapu pod tytułem „Tutaj rosną paprocie” – przenieś się w czasie z Małym Wujciem– poznają dinozaury i prehistoryczny  świat  polega na przeprowadzeniu w grupie przedszkolnej lub żłobkowej  zajęć zgodnie z wskazanym scenariuszem, których wynikiem będzie praca przedstawiająca prehistoryczny świat i przesłaniu relacji z wykonanego zadania poprzez Rozlicz etap.
  2. Zadanie konkursowe drugiego etapu pod tytułem „Dbamy o Ziemię”  – Treflik pokazuje jak dbać o naszą planętę –przeprowadzeniu w grupie przedszkolnej lub żłobkowej  zajęć zgodnie z wskazanym scenariuszem, których wynikiem będzie praca przedstawiająca Ziemię, wykonaną z odpadów t  i przesłania relacji z wykonanego zadania poprzez Rozlicz etap.
  3. Zadanie konkursowe trzeciego etapu nosi tytuł „Treflinka na majowej łące” – dowiaduje się jakie dary daje nam Ziemia polega na wykonaniu dowolną metodą  pracy przedstawiającej jaką rolę w naszym życiu odgrywają pszczoły i przesłaniu relacji z wykonanego zadania poprzez Rozlicz etap.

 2. Z realizacji każdego scenariusza o którym mowa w punktach 1.1-1.3 Instytucja  wypełnia dostępny na Serwisie raport (dalej: „ROZLICZ ETAP”) zawierający:
  a) Adres email,
  b) Określenie etapu- I/II/III,
  c) Data przeprowadzenia zajęć
  d) Liczba godzin poświęcona na przeprowadzenie zajęć,
  e) Dokumentacja fotograficzna realizacji zadania- maksymalnie 6 zdjęć, w tym jedna fotografia prac/pracy plastycznej,
  f) Opcjonalnie – prezentacja w pdf przedstawiająca realizację Zadania konkursowego maksymalnie 5 slajdów,
  g) Krótki opis określający sposób realizacji Zadania konkursowego.
 3. Organizator zastrzega możliwość opublikowania dowolnej liczby zdjęć o których mowa w §3 pkt. 2 lit. e oraz w §4 ust. 7.
 4. Przesłanie prawidłowo wypełnionego Raportu  jest warunkiem koniecznym do stwierdzenia przez Komisję Konkursową realizacji określonego etapu Konkursu. 
 5. Członkiem Komisji Konkursowej nie może być pracownik Organizatora, którego zstępny, przysposobiony, rodzeństwo oraz małżonek, a także zstępny, przysposobiony oraz rodzeństwo małżonka jest Uczestnikiem Konkursu bądź jest członkiem grupy przedszkolnej, żłobkowej lub klubu dziecięcego.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do przesłania raportu w terminie do 5 dni od zakończenia każdego z etapów.
 7. Raport dostępny jest pod adresem www.edukacjaztreflikami.pl/rozliczetap.
 8. Wypełnienie formularza „Rozlicz etap” jest warunkiem koniecznym do stwierdzenia przez Komisję Konkursową realizacji określonego etapu Konkursu. 
 9. Spośród zgłoszonych Zadań konkursowych, spełniających wszystkie wymagania Konkursu, Komisja Konkursowa po zakończeniu każdego etapu wyłoni trzy placówki z największą ilością punktów, które otrzymają nagrody rzeczowe oraz po zakończeniu ostatniego etapu laureatów Nagrody specjalnej, którzy otrzymali największa liczbę punktów przyznawanych za każdy etap osobno zgodnie z poniższą punktacją:
  a. indywidualny charakter prac plastycznych – ocena prac na podstawie przesłanych fotografii prac plastycznych ( punkty od 1 do 5);
  b. sposób wykonania zadania – oceniana według przesłanego opisu i fotografii ( punkty od 1 do 5)
  c. kreatywność prezentacji – jeśli dołączona (punkty od 0 do 5),
  d. sposób wykonania Zadania – określane na podstawie opisu (punkty od 1 do 5),
  e. poziom zaangażowania dzieci (punkty od 1 do  5).
 10. Punkty uzyskane w poszczególnych etapach podlegają zsumowaniu.
 11. Uczestnik poprzez wskazanie w formularzu danych i informacji o wykonaniu Zadania konkursowego potwierdza, że każde zgłoszone przez Instytucje  Zadanie konkursowe jest wynikiem jego osobistej wiedzy i twórczości oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do pracy w pełnym zakresie, jak również, że prawa nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z Zadania konkursowego w pełnym zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do Konkursu zadania, które uzna za nieoryginalne bądź niesamodzielne oraz co do których będzie miał wątpliwości czy prawa do tych prac przysługują zgłaszającemu się do udziału w Konkursie oraz jeśli znajdować się będą na nich osoby publicznie rozpoznawalne.
 12.  Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do Konkursu takich zadań, które sugerują naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią. Ponadto Organizator ma prawo nie zakwalifikować pracy konkursowej na której widnieje osoba publicznie znana i rozpoznawalna.
 13. W przypadku zdjęcia zawierającego wizerunek osoby trzeciej, Uczestnik oświadcza, że posiada pisemną zgodę osoby trzeciej na udostępnienie i wykorzystanie jej wizerunku przez Organizatora na potrzeby Konkursu.
 14. W przypadku zdjęcia zawierającego wizerunek dziecka, Uczestnik oświadcza, że posiada pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udostępnienie i wykorzystanie wizerunku dziecka przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Pisemna zgoda jest pobierana na formularzu zgodnym ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 2 do Umowy. Formularz zgody jest przechowywany przez Uczestnika i nie jest udostępniany Organizatorowi.
 15. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 13 powyżej lub rodzic albo opiekun prawny odwołają zgodę na udostępnianie wizerunku, Uczestnik zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować Organizatora o odwołaniu zgody i wskazać zdjęcia, na których znajduje się odpowiednio osoba lub dziecko. Po otrzymaniu informacji – Organizator usuwa ze swoich zasobów zdjęcia wskazane przez Uczestnika.
 16. W przypadku zgłoszenia Zadania Konkursowego, co do którego Uczestnik nie dysponuje prawami lub nie posiada zgody na wykorzystanie wizerunku osoby uwidocznionej na zdjęciu, Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich z tego tytułu, jak również zobowiązany jest do pokrycia wszelkiej szkody i zobowiązań Organizatora z tego tytułu.

§ 4. NAGRODY W KONKURSIE

 1. Po zakończeniu każdego z etapów, spośród placówek, które poprawnie rozliczą zadanie konkursowe zostanie wyłonionych trzech Uczestników którzy otrzymają nagrodę w postaci: dowolnie wybranych przez Organizatora produktów na licencji „Rodzina Treflików” (dalej: „Nagroda \za etap” ).
 2. Nagrodę specjalną w postaci organizacji i przeprowadzenia zajęć z bohaterem serialu „Rodzina Treflików” otrzyma trzech Laureatów, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów, zgodnie z punktacją określoną w §3 ust. 9 i 10 Regulaminu.
 3. Termin przeprowadzenia zajęć, o których mowa powyżej zostanie indywidualnie ustalony.
 4. Laureaci zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową wskazaną przez Organizatora w czasie nie dłuższym niż 7 dni od daty zakończenia Konkursu. 
 5. Laureaci zobowiązani są w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail o wygranej przesłać informacje niezbędne w celu przesłania Nagrody w tym informację konieczne do wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora.
 6. Laureaci zobowiązują się do wykonania i udostępnienia Organizatorowi minimum 6 fotografii dokumentujących zajęcia o których mowa w ust. 3 powyżej,  w zakresie i celu wskazanym w ust. 6 Formularza zgłoszenia uczestnictwa w Akcji konkursowej stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
 7. Uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 8. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, jak również zamiany nagrody na inną rzecz ani ekwiwalent pieniężny. Prawo do nagrody nie może zostać przeniesione na inną osobę.
 9. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora do Laureatów w terminach określonych w par. 1 ust. 4 umowy.

§ 5.  DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu przez Uczestników jest Organizator.
 2. Administrator danych osobowych informuje, że:

  A) dane osobowe pozyskane przez administratora danych osobowych w związku z organizacją Konkursu „Edukacja z Treflikami” są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w celach związanych z przeprowadzeniem przedmiotowego Konkursu, tj.

  a. przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń do Konkursu, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody i wydania nagrody, dane są przetwarzane przez czas trwania konkursu i jeszcze przez 30 dni po jego zakończeniu lub do wycofania się Uczestnika z udziału w konkursie,

  b. publikacji fotografii przekazanych przez Uczestnika, które stanowią dokumentację wykonanego zadania konkursowego wraz z wizerunkami dzieci i wizerunkiem oraz imieniem i nazwiskiem wychowawcy.  Dane osobowe w tym celu są przetwarzane do zakończenia konkursu, uzyskania informacji o odwołaniu zgody lub wycofania się Uczestnika z udziału w konkursie,

  c. rozpatrzenia reklamacji. Dane są przetwarzane w czasie postępowania reklamacyjnego a po jego zakończeniu  jeszcze przez 3 lata w celach ochrony przed ewentualnymi roszczeniami,

  d. ochrony przed roszczeniami ze strony skarbu państwa (dotyczy laureatów) przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego;

  B) zgodnie z informacjami powyżej, dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f) RODO.

  C) dane osobowe przetwarzane są podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie,

  3. Uczestnikowi przysługuje:
  a. prawo dostępu do podanych danych osobowych,
  b. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
  c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
  d. prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
  e. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres biura Organizatora, tj.  Trefl S.A. ul. pl. Dwóch Miast 1, 81-731 Sopot z dopiskiem Konkurs „Edukacja z Treflikami” lub na adres e- mail: kontakt@edukacjaztreflikami.pl
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
 5. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia konkursu, w tym podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których gromadzone są dane osobowe uczestników konkursu, podmiotom realizującym wykonanie / wydanie nagrody, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym administratora danych osobowych prawnie i księgowo oraz podmiotom wspierającym administratora przy organizacji konkursu.
 6. Dane osobowe Uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7.  Administrator danych nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

§ 6. REKLAMACJE

 1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora, w terminie, nie później niż, 30 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora lub droga elektroniczną na adres kontakt@edukacjaztreflikami.pl. Decyduje data wpłynięcia reklamacji do biura Organizatora. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację; dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację; dokładny opis i powód reklamacji.
 2. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż 14 dni, liczonych od dnia wpłynięcia reklamacji do biura Organizatorowi. Zainteresowani zostaną poinformowani o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym.
 3. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Organizator kontaktuje się z Uczestnikami tylko na potrzeby Konkursu.
 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania sprzeczne są z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem i nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.
 4. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
 5. Regulamin Konkursu jest jawny i powszechnie dostępny. Pełna treść będzie dostępna na Serwisie internetowej pod adresem: www.edukacjaztrefilkami.pl

  W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy.
 2. Formularz zgody rodzica na udostępnienie wizerunku dziecka Organizatorowi Konkursu ”Konkursowy Program Edukacyjny”.

Zał. nr 1

FORMULARZ REJESTRACJIW ”KONKURSOWYM PROGRAMIE EDUKACYJNYM”

DANE PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKA LUB KLUBU DZIECIĘCEGO („ Instytucja”)

 1. Nazwa Instytucji:………………………………………………………………………………………………………………
 2. Nazwa grupy przystępującej do konkursu: ………………………………………..
 3. Adres (do wysyłki nagród, tj. ulica, numer, kod pocztowy, miasto): ……………………………………………
 4. Imię i nazwisko Dyrektora: ……………………………………………………………………………………….
 5. Imię i nazwisko upoważnionego opiekuna Akcji*: ……………………………………………………………..………………
 6. Adres mailowy opiekuna lub grupy**: …………………………………………………………………………………………….
 7. Telefon do opiekuna (niezbędny do wysyłki nagród): …………………………………………………………………..
 8. Liczba dzieci w grupie przystępującej do konkursu:…………………..……………….
 9. Liczba grup w Instytucji: …………………………………………………………………………..……………….
 10. Przedział wiekowy dzieci …………………………………………………………

*jeśli Konkurs realizuje więcej niż jeden nauczyciel, prosimy o zawarcie tego w pkt 4. powyżej, przy czym pierwsze nazwisko to osoba, która jest upoważniona do reprezentacji zgłoszonej grupy z Instytucji, na jej nazwisko wysyłane będą nagrody dla tejże grupy, ona będzie odpowiedzialna za terminowe rozliczanie projektu przez Formularz rozliczeniowy. Wskazanie upoważnionego opiekuna Akcji wyklucza możliwość do reprezentowania innych grup.

** podany adres zostaje automatycznie połączony ze wskazaną grupa przedszkolną, żłobkową, grupą klubu dziecięcego.

OŚWIADCZENIA

 1. Instytucja zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie nazwy Instytucji, nazwy grupy w Instytucji oraz imienia opiekuna grupy w Instytucji poprzez publikację na Serwisie w domenie edukacjaztreflikami.pl
 2. Instytucja zobowiązuje się do utrwalania w postaci zdjęć wydarzeń zorganizowanych w ramach wykonania Zadania Konkursowego.
 3. Instytucja w szczególności zobowiązane jest zapewnić, że wszyscy występujący na przesłanych Organizatorowi zdjęciach wyrazili zgody na uczestnictwo w Konkursie. W przypadku osób małoletnich zgoda dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Instytucja zobowiązane jest zapewnić, że opiekun grupy oraz inni Nauczyciele zgłoszeni do realizowania Akcji, których dane zostały wskazane powyżej wyrazili zgodę na ujawnienie imienia i nazwiska  Organizatorowi w celu ich publikacji na Serwisie Konkursu.
 5. Instytucja zobowiązuje się przekazać opiekunowi grupy kopię Regulaminu lub co najmniej informacje z Rozdziału: Dane osobowe.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do pozyskania wymaganych prawem zgód, w tym zgody opiekunów prawnych na udostępnianie wizerunku dziecka, upoważniających do udostępnienia zdjęć i filmów Organizatorowi, umieszczenia przez Organizatora zdjęć na Serwisie Konkursu, a także do ich użycia przez Organizatora w celach marketingowych.
 7. Instytucja oświadcza, iż ponosi odpowiedzialność za przebieg i organizacje zajęć.
 8. Instytucja zobowiązuje się spełnić wszelkie wymogi informacyjne wobec osób uczestniczących w Konkursie.
 9. W przypadku ewentualnych roszczeń Instytucja ponosi wyłączną odpowiedzialność i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód wynikających z niezgodności ze stanem rzeczywistym powyższych oświadczeń.

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Formularz zgody rodzica na udostępnienie wizerunku dziecka Organizatorowi Konkursu ”Konkursowy Program Edukacyjny”

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
”KONKURSOWY PROGRAM EDUKACYJNY”

DANE PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKA LUB KLUBU DZIECIĘCEGO („ Instytucja”)

 1. Nazwa Instytucji:……………………………………………………………………………………………………………….…
 2. Nazwa grupy przystępującej do konkursu: ………………………………………………………………………………….
 3. Adres (do wysyłki nagród, tj. ulica, numer, kod pocztowy, miasto): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. Imię i nazwisko Dyrektora: …………………………………………………………………………………………………….
 5. Imię i nazwisko upoważnionego opiekuna Akcji*: …………………………………………………………………..
 6. Adres mailowy opiekuna lub grupy:………………………………………………………………………………………….
 7. Telefon do opiekuna (niezbędny do wysyłki nagród): …………………………………………….…………………
 8. Liczba dzieci w grupie przystępującej do konkursu:…………………..……………………………………………….
 9. Liczba grup w Instytucji: ……………………………………………………………………………………….……………….
 10. Przedział wiekowy dzieci ……………………………………………………………………………………………………………

*jeśli Konkurs realizuje więcej niż jeden nauczyciel, prosimy o zawarcie tego w pkt 4. powyżej, przy czym pierwsze nazwisko to osoba, która jest upoważniona do reprezentacji zgłoszonej grupy z Instytucji, na jej nazwisko wysyłane będą nagrody dla tejże grupy, ona będzie odpowiedzialna za terminowe rozliczanie projektu przez Formularz rozliczeniowy. Wskazanie upoważnionego opiekuna Akcji wyklucza możliwość do reprezentowania innych grup.

** podany adres zostaje automatycznie połączony ze wskazaną grupa przedszkolną, żłobkową, grupą klubu dziecięcego.

OŚWIADCZENIA

 • Uczestnik zobowiązuje się do pozyskania wymaganych prawem zgód, w tym zgody opiekunów prawnych na udostępnianie wizerunku dziecka, upoważniających do udostępnienia zdjęć i filmów Organizatorowi, umieszczenia przez Organizatora zdjęć na Serwisie Konkursu, a także do ich użycia przez Organizatora w celach marketingowych.
 • Instytucja oświadcza, iż ponosi odpowiedzialność za przebieg i organizacje zajęć.
 • Instytucja zobowiązuje się spełnić wszelkie wymogi informacyjne wobec osób uczestniczących w Konkursie.
 • W przypadku ewentualnych roszczeń Instytucja ponosi wyłączną odpowiedzialność i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód wynikających z niezgodności ze stanem rzeczywistym powyższych oświadczeń.

Załącznik Nr 2

FORMULARZ ZGODY RODZICA NA UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKU DZIECKA ORGANIZATOROWI KONKURSU
„Konkursowy Program Edukacyjny”

Nazwa Instytucji: ……………………………………………………

Nazwa grupy: ………………………………………………………………

Nasza placówka zgłosiła
swój udział w Konkursie „Konkursowy Program Edukacyjny” W związku z tym będziemy
przekazywali Organizatorowi zdjęcia z realizacji Zadań konkursowych razem z
Państwa dziećmi. Zdjęcia będą publikowane na serwisie konkursu, a ich
przekazanie jest konieczne do otrzymania nagród.  Ponieważ na zdjęciach mogą pojawić się
wizerunki dzieci, bardzo prosimy o wyrażenie zgody na ich ujawnienie Trefl SA z
siedzibą w Sopocie przy Placu Dwóch Miast 1. 
Poza wizerunkiem i danymi Instytucji, nie przekazujemy Organizatorowi innych
danych osobowych dzieci. Wydana zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie
– wystarczy poinformować o odwołaniu wychowawcę grupy lub dyrektora placówki.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora

Administratorem wizerunku dziecka przetwarzanego w celu organizacji konkursu „Konkursowy Program Edukacyjny” jest Trefl S.A. z siedzibą w Sopocie przy Placu Dwóch Miast 1 (dalej: Trefl). Trefl wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować droga korespondencji elektronicznej: iod@trefl.com. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku jest zgoda Rodzica lub opiekuna prawnego, wydana poprzez zaznaczenie „tak” i złożenie podpisu poniżej. Wizerunek będzie przetwarzany albo do odwołania zgody albo do zakończenia konkursu albo wycofania się placówki z udziału w konkursie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, przeniesienia i żądania ograniczenia przetwarzania, jak również w uzasadnionych przypadkach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w prawnie uzasadnionym interesie administratora i złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Trefl nie przekazuje danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych a dostęp do danych uzyskują wyłącznie nasi pracownicy oraz osoby odwiedzające Serwis konkursu. Podanie danych jest dobrowolne a zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Imię i nazwisko dziecka Wyrażam zgodę na ujawnienie Organizatorowi konkursu wizerunku mojego dziecka w celach organizacji konkursu w tym: udokumentowania efektów wykonanej przez dzieci pracy i opublikowania zdjęcia przesłanego przez placówkę  na Serwisie konkursu „Konkursowy Program Edukacyjny” Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego.
  TAK  / NIE   
  TAK  / NIE   
  TAK  / NIE   
  TAK  / NIE   
  TAK  / NIE   
  TAK  / NIE   
  TAK  / NIE