Regulamin serwisu www.edukacjaztreflikami.pl

Słowniczek pojęć użytych w Regulaminie

A. Właściciel serwisuTREFL Spółka Akcyjna z siedzibą w 81-731 Sopot, ul. Plac Dwóch Miast 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000036560, NIP 585-13-57-118, REGON 191928047, BDO 000004494, kapitał zakładowy 25.812.800 zł, wpłacony w całości.

B. Serwis – strona pod adresem edukacjaztreflikami.pl składająca się m.in. z trzech głównych zakładek: konkursowy program edukacyjny, materiały dla nauczycieli, materiały dla rodziców;

C. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która korzysta z usług udostępnionych w ramach Serwisu.

D. Instytucja- przedszkole, żłobek lub klub dziecięcy, który przystąpił do konkursowego programu edukacyjnego, którego zasady, warunki przystąpienia i ogólne założenia uregulowane zostały w Regulaminie programu konkursowego dostępnego m.in. w Serwisie.

E. Konkursowy program edukacyjny – konkurs dostępny w Serwisie  w którym może wziąć udział Instytucja oraz którego zasady i warunki przeprowadzenia określa Regulamin programu konkursowego, dostępny w zakładce Konkursowy Program edukacyjny „Edukacja z Treflikami”.

F. Zasób – materiały o charakterze edukacyjno-informacyjnym, udostępniane na Platformie w postaci prezentacji multimedialnych, testów, scenariuszy, piosenek, video.

G. RODO – Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

H. Administrator – Właściciel serwisu, administrator w rozumieniu art. 4. RODO.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki korzystania z Serwisu edukacyjnego edukacjaztreflikami.pl.
 2. Na portalu dostępne są trzy zakładki:
  1. konkursowy program edukacyjny,
  2. materiały do nauki i zabawy dla dzieci,
  3. materiały do zajęć dydaktycznych.
 3. Poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
 5. W ramach Serwisu prezentowane są treści edukacyjne oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym związane z filmem animowanym pt. „Rodzina Treflików”.

§2. Korzystanie z Serwisu

 1. Serwis dostępny jest dla każdego Użytkownika nieodpłatnie.
 2. Dostęp do Zasobów jest ogólnodostępny.
 3. Uczestnictwo w Konkursowym programie edukacyjnym określa odrębny regulamin.
 4. Użytkownik może nieodpłatnie pobierać, dla celów edukacyjnych, materiały oznaczone jako „do pobrania”. Pobranie wymaga zaakceptowania regulaminu.

§3. Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Każdy Użytkownik ma prawo do:

a. Korzystania z Serwisu, w tym z zawartych w nim treści edukacyjnych w sposób zgodny z Regulaminem,

b. Poprawiania i aktualizacji swoich danych osobowych podanych podczas zakładania konta. Jeżeli samodzielna aktualizacja niektórych danych jest niemożliwa, Użytkownik ma prawo wystąpić o to do Administratora podając przy tym adres e-mail użyty w ustawieniach Konta.

c. Odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych i usunięcia swojego Konta z Serwisu. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem, podając imię i nazwisko oraz adres e-mail użyty w ustawieniach Konta. Po usunięciu Konta Użytkownik traci możliwość rozliczania zadań konkursowych poprzez funkcję „Rozlicz etap”,

d. Darmowego pobierania  Zasobów dostępnych w Serwisie„edukacjaztreflikami.pl”

e. Otrzymywania, po wcześniejszym wyrażeniu zgody, informacji o produktach, promocjach, akcjach specjalnych, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

2. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:

a. Podania prawdziwych danych podczas zakładania i aktualizacji Konta.

b. Niezwłocznej aktualizacji swoich danych, w przypadku gdy ulegną one zmianie. Jeśli samodzielna aktualizacja niektórych danych jest niemożliwa, Użytkownik musi wystąpić o to do Administratora podając przy tym adres e-mail użyty w ustawieniach Konta, podając przy tym adres e-mail użyty w ustawieniach Konta.

c. Zachowywania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów i etykiety przy korzystaniu z forów dyskusyjnych, zamieszczaniu komentarzy, wymiany wiadomości z innymi Użytkownikami wewnątrz Serwisu. Właściciel Serwisu zastrzega prawo do moderacji zamieszczonych przez Użytkowników treści.

d. Przestrzegania postanowień Regulaminu.

3. Zabrania się:

a. Świadomej lub nieświadomej destabilizacji działania Serwisu np. przez masowe wysyłanie wiadomości wewnątrz Serwisu, próby zakładania fikcyjnych kont, także za pomocą automatów, wyszukiwanie luk w zabezpieczeniach i wykorzystywania ich do ataków na Serwis lub dostępu do Treści itp.

b. Naruszania dóbr osobistych, majątkowych i praw Właściciela serwisu, innych Użytkowników oraz podmiotów trzecich.

c. Szerzenia i wzywania do nienawiści i nietolerancji na tle rasowym, etnicznym, wyznaniowym oraz propagowania stron www o takich charakterze.

d. Propagowanie w Serwisie erotyki, pornografii, hazardu, piractwa fonograficznego i komputerowego oraz stron internetowych o takim lub podobnym charakterze.

e. Umieszczanie w Serwisie informacji o konkurencyjnych portalach.

f. Używania Serwisu w celu reklamy lub kryptoreklamy.

g. Innych działań sprzecznych z prawem.

4. Użytkownik może zgłosić na adres mailowy każdy przypadek naruszenia powyższego punktu Regulaminu.

§4. Prawa autorskie

 1. W Serwisie zamieszczane są materiały do których wszelkie prawa własności intelektualnej, łącznie z prawami autorskimi i znakami towarowymi, przysługują Trefl S.A lub jego licencjodawcom, a ich wykorzystanie przez jakiekolwiek osoby trzecie, bez uprzedniej zgody Trefl S.A. w celach innych niż cele edukacyjne nie jest dopuszczalne.
 2. Korzystanie z materiałów lub jakichkolwiek ich fragmentów w celach innych niż cel edukacyjny, zwłaszcza w celach komercyjnych, w tym w szczególności w celach marketingowych, promocyjnych lub reklamowych (np. w celu promocji lub reklamy jakichkolwiek podmiotów, bądź oferowanych przez nie produktów lub usług), jest zabronione.

§5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest Trefl S.A., Plac Dwóch Miast 1, 81-731 Sopot, KRS 0000036560, NIP 585-13-57-118.
 2. Administrator danych osobowych informuje, że:
  a) dane osobowe pozyskane przez Administratora danych osobowych w związku z prowadzeniem Serwisu są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celach:
  a. prowadzenia i korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Dane osobowe są przetwarzane do zakończenia akcji edukacyjnej i wygaszenia Serwisu edukacjaztreflikami.pl lub odwołania zgody Osoby upoważnionej lub przesłania żądania usunięcia konta.
  b. wysyłki biuletynu informacyjnego newsletter, za zgodą osoby, na wskazany adres email, do odwołania zgody lub zakończenia wysyłki biuletynu
  c. wykonywania kopii zapasowej systemu na potrzeby zapewnienia ciągłości działania Serwisu. Kopia zapasowa jest przechowywana do momentu ustania jej użyteczności, zgodnie z politykami bezpieczeństwa Organizatora.

  b) dane osobowe przetwarzane są w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,

  c) podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z Serwisu

  d) Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać wydaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą wejścia w link przesyłany w każdej wiadomości wysyłanej w ramach biuletynu newsletter lub przesyłając zgłoszenie na adres: iod@trefl.com.
 3. Użytkownikowi przysługuje:
  a) prawo dostępu do podanych danych osobowych,
  b) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
  c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
  d) prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
  e) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Oświadczenia o powyższym Użytkownik może złożyć w formie pisemnej na adres biura Organizatora, tj. Trefl S.A. Plac Dwóch Miast 1, 81-731 Sopot z dopiskiem „Serwis edukacjaztreflikami.pl” lub na adres e- mail: iod@trelf.com
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy Użytkownik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
 6. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają upoważnieni do dostępu pracownicy Administratora, jak również podmioty świadczące na rzecz i w imieniu Administratora  usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których gromadzone są dane osobowe Użytkownika konkursu, podmioty realizujące wykonanie / wydanie nagrody, operatorzy pocztowi / przewoźnicy, a także podmioty obsługujące administratora danych osobowych prawnie i księgowo oraz podmioty wspierające administratora przy organizacji konkursu.
 7. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8.  Administrator danych nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

§6. Zmiana regulaminu

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści Regulaminu Portalu „edukacjaztreflikami.pl” spowodowanych zmianą przepisów prawnych.
 2. Właściciel Serwisu poinformuje o zmianach i terminie ich wejścia w życie poprzez publikacje informacji na stronie internetowej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. Regulamin Serwisu jest jawny i powszechnie dostępny. Pełna treść będzie dostępna na Stronie internetowej Serwisu pod adresem: edukacjaztreflikami.pl/Regulaminy.